Gelecek partisi tüzüğü

advertise here

Madde 1- Gelecek Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili tüm yasal mevzuat çerçevesinde, işbu tüzük hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren siyasi bir kuruluştur.
Gelecek Partisi’nin Genel Merkezi Ankara’dadır.
Gelecek Partisi’nin kısaltılmış adı Gelecek Partisi’dir.
Gelecek Partisi’nin amblemi, Yeşil ve Beyaz renklerden oluşan,
Şeklindeki beş köşeli “Çınar Yaprağı” dır.
Amaçlarımız ve Değerlerimiz
Madde 2- İstiklal Meşalemizin Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 1919’da yakılmasının 100. Yılında kurulan Gelecek Partisi’nin amacı insana, zamana ve mekâna hakkıyla hitap eden kapsayıcı bir yenilenmeyi başlatmaktır.
Bu geleceğe yürürken partimizin temel ilkesi insan-odaklılıktır. Siyasetimizin öznesi ve muhatabı sadece ve sadece insandır. İnsani kimliği ikinci konuma iten hiçbir kimlik anlayışı siyasetimizi yönlendiremez ve şekillendiremez. Başta devlet olmak üzere bütün siyasi mekanizmalar, kurallar, kurumlar ve teamüller insanın mutluluğuna hizmet ettikleri ve insan onuruna saygı gösterdikleri ölçüde meşruiyet kazanırlar. İnsanı, onun temel haklarını ihmal eden veya ikincil konuma indirgeyen hiç̧ bir devlet baki olamaz.
Bu çerçevede Partimizin temel amacı insan onurunun korunmasıdır. Bu hedefi, siyasal bilincimizin ve devlet ahlakımızın temelini dokuyan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesinin çağdaş siyaset dilindeki karşılığı olarak görüyor ve gelenek ile çağdaşlığı bu çerçevede bir zıtlık içinde değil, ayrılmaz bir bütünlük içinde değerlendiriyoruz.
İnsan onuru iç siyasi, ekonomik ve kültürel düzenimizin de, dış politikamızın da temelini teşkil etmektedir. İnsan onurunu zedeleyen hiç bir uygulama ve politika meşru görülemez ve gösterilemez.
İnsan onuru ancak ve ancak insanın tercih ve irade gücünü yansıtan özgürlükler ile hayat bulabileceğinden, partimizin siyaset anlayışının odağında insan hak ve özgürlükleri yer alacaktır.
İnsanın hayat alanını oluşturan mekâna saygı insana saygının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Doğal (çevre) ve mamur (şehir) mekâna saygı geçmiş nesillerden devralınan ve gelecek nesillere aktarılacak olan bir emanet bilincinin yansımasıdır. Doğanın ve çevrenin korunması gelecek nesillere olan bir borcumuzdur ve bu ülkenin havası, suyu, toprağı, güneşi, ırmakları, dağları, ormanları ve ovaları vatandaşlarımızın mekân bilincine ve devletimizin sorumluluk alanına emanettir.
Partimizin siyaset yapımında yöntem ilkesi milletimizin her bir ferdini hiçbir ayrım gözetmeksizin partimizin doğal üyesi kabul eden kapsayıcılık ilkesidir. İnsan onuru ile taçlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı kimliği taşıyan herkes mutlak anlamda eşittir. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlara karşı toplumun her kesimini ve her bireyini kapsayan bir siyasi anlayışın sözcüsüyüz. Farklılıkların güven ve huzur ortamında bir arada yaşamasının teminatı olan kapsayıcılık ilkesi bağlamında çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu bir yaklaşımı hayata geçireceğiz.
Siyasi uygulama ilkemiz ortak akıl ve katılımcılıktır. Demokratik kültür oy verme işlemi ile başlayan ve biten bir yetki devrine değil hayatın her alanına sirayet etmesi gereken bir davranış biçimine dayanır. Ortak aklın gelişmesini teşvik eden düşünce özgürlüğü, seviyeli eleştiri ve samimi özeleştiri ahlakı siyasi hareketimizin zihni temelidir. Bu anlamda demokratik kültürün toplum katmanlarına yayılması önceliklerimizin başında gelmektedir.
Siyasal sistem tercihimiz hayatın her alanına yansıyan katılımcı demokrasidir. Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanması geri döndürülemez bir kazanımdır. Cumhuriyetimiz ortak aidiyetimizin, demokrasi bu ortak aidiyet alanındaki doğal ve güzel farklılıklarımızın korunmasının teminatıdır.
Toplumsal düzenin temeli olan adaletin bütün yönleri ile toplumsal ilişkilere egemen olması, bağımsız ve tarafsız yargı düzeninin sağlanması insan-odaklı siyasetimizin ana amacını oluşturmaktadır.
Güç yozlaşmasından kaynaklanabilecek her türlü sapmaya karşı yegâne siyasi teminat olan demokratik hukuk devleti ilkelerini hayata geçireceğiz. Güçler ayrılığı ilkesine dayanan yeni anayasal düzenimizde demokratik hukuk devleti ve milli irade perspektifiyle denetlenmeyen hiç bir güç olmayacaktır.
Siyasi davranış ilkemiz ahlaki tutarlılık ve şeffaflıktır. Her türlü açık ve örtülü yolsuzlukla mücadele ve siyasi etik konusunu ahlaki dokumuzun korunması, adil gelir dağılımına dayalı sosyo-ekonomik dengenin sağlanması ve demokrasi ile kalkınma arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi açısından bir zorunluluk ve ön şart olarak görüyoruz.
Bu temel üzerinde Cumhuriyetimizin 100. Yılına yürürken ülkemizin hem muhtevası hem de yapım süreci açısından katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşması en temel önceliğimiz olacaktır. Özgürlük, eşitlik ve adalet değerleri üzerine inşa edilecek yeni anayasal düzenimizin en temel ilkesi, ahlaki referansı ve ruhu insan hakları ve onuru olacaktır.
Kamu yönetiminde en temel ilkelerimiz ehliyet ve liyakattir. Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için bürokrasiye giriş̧ objektif kurallara ve adil süreçlere, bürokraside kalma ve yükselme ise objektif kriterlerle ölçülebilir performansa bağlayan bir ‘kamu istihdamı ahlakı’ egemen kılınacaktır.
Ekonomi alanında temel hedefimiz verimliliği, üretkenliği ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak sürdürülebilir kalkınmadır. Ekonomik kalkınma ile demokratik hukuk devleti ilkeleri arasındaki kaçınılmaz bağı göz ününde bulundurarak girişim özgürlüğünü teminat altına alan açık ve şeffaf hukuk kurallarını hayata geçirerek uzun dönemli ve kalıcı yatırımları ülkemize çekeceğiz.
Dış politikadaki temel ilkemiz çok boyutlu barış diplomasisidir. Dış politikamızda tarihi ve stratejik derinliğimize dayalı olarak bu ilke doğrultusunda milletimizin uluslararası alanda onurlu bir yer edinmesi temel hedefimizdir. İstiklal Savaşımızın temel ilke ve ruhundan hareketle dış politikamızda her zaman mazlumların ve mazlum milletlerin yanında yer alarak insan onurunu koruyan değer-odaklı bir yaklaşım benimsenecektir.
Türkiye, zengin kültürel birikimi, özgürlükçü demokrasi tecrübesi, güçlü ekonomisi, insan odaklı siyaset anlayışı, sağlam sosyal dokusu, dinamik insan unsuru, etkin dış politikası ile insanlık aleminin onurlu bir üyesi ve küresel düzenin yükselen gücü olmayı hak etmektedir. Gelecek Partisi olarak amacımız zihinlerimizi özgürleştirmek, psikolojilerimizi yenilemek, toplumsal bağlarımızı güçlendirmek ve ortak geleceğimiz konusunda atılması gereken adımları programımızda belirlediğimiz çerçevede atmaktır.


İMPARATOR MEHMET ALİ ARSLAN GAZETESİ
Advertisement
xx ()